Xi Zedong No. 499

.. ___ /' `\/ `. . .' : `. `. \\.' , `.` `. `. ,___/|\. `. : . \, .'./ ' '\ , ' .\ . \_.~ _; ; \/'. `\ ..._`. : /.. ../ /' _._ \. ~ .' `\: /'.'@ ` .---. `. .' : ' @ `.\. \ / ./`.._./ ~ . :\ `. __ .' / ( \....' `. .' /' `. /'''\ .' `. / \ : ;' .' ..: .' ; `\; : : : : .' : ; : : `\. `\. ; : \.' " ' ; `. `. \ / s . / `. .' ` . `. `\ `. ; /' ;___ ; `. `. `. ` ; ;:__..' `. `. `. :` ': _.' .' ; : `. `. .\x./-`--...../' ; : `. ..-:..-' ( : `---'`. `; : `. `,.. : : `. `. `.___; `. `. `. `; `-.,' unknown

reply
reply
reply
Dong Zedong No. 491

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

reply
reply
Mao Dong No. 484

Kek yes i am that guy I remember u bro

Wang Zedong No. 891

wholesome

reply
reply
Wang Tián No. 486

a

reply
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,